2018 жылғы 1 наурызға арналған Астана қаласы бюджетінің атқарылуына шолу

June 7, 2018

Презентацияны жүктеу 

Нұр-Сұлтан қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп

 

2018 жылғы 1 наурызға арналған

Астана қаласы бюджетінің атқарылуына шолу

2018 жылғы 1 наурызға арналған

Астана қаласы бюджетінің атқарылуы

                                                                                                                            мың теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 наурызға арналған жоспар 1 наурызға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ТҮСІМДЕР 381 215 432,0 57 781 574,0 65 643 388,7 7 861 814,7 113,6 17,2
Кірістер, оның ішінде: 364 518 680,0 57 681 574,0 63 735 888,7 6 054 314,7 110,5 17,5
Кірістер  (1-3 санат) 242 553 598,0 28 536 058,0 34 590 372,7 6 054 314,7 121,2 14,3
Салық түсімдері 238 868 132,0 28 100 773,0 32 986 865,5 4 886 092,5 117,4 13,8
Салықтан тыс түсімдер 1 058 513,0 36 565,0 788 562,6 751 997,6 2156,6 74,5
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 2 626 953,0 398 720,0 814 944,6 416 224,6 204,4 31,0
Трансферттердің түсімдері 121 965 082,0 29 145 516,0 29 145 516,0 0,0 100,0 23,9
Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 0 17 500,0 17 500,0
Қарыздар түсімі 16 696 751,0 100 000,0 1 890 000,0 1 790 000,0 1890,0 11,3
ШЫҒЫСТАР 381 500 477,6 58 066 619,6 52 567 641,0 -5 498 978,6 90,5 13,8
Шығындар 354 028 795,6 57 746 754,6 52 567 641,0 -5 179 113,6 91,0 14,9
Бюджеттік кредиттер 5 925 284,0 319 865,0 0,0 -319 865,0 0,0 0,0
Қаржылық активтерді сатып алу 19 846 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Қарыздарды өтеу 1 700 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

2018 жылдың 1 наурызына Астана қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 65 643 388,7 мың теңге құрады және 57 781 574,0 мың теңге сомасын құрап, есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 113,6 %-ға атқарылды

Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына- 41 861 064,6 мың теңге (123,1 %),

2016 жылдың 1наурызына – 43 785 092,8 мың теңге (143,5 %),

2017 жылдың 1наурызына – 54 955 888,2 мың теңге (125,2 %).

 

Кірістер 63 735 888,7 мың теңге немесе 110,5 %-ға атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 32 986 865,5 мың теңге немесе 117,4 % құрады, салықтан түс түсімдер – 788 562,6 мың теңге немесе 2156,6 %, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 814 944,6 мың теңге немесе 204,4 %, трансферттердің түсімдері – 29 145 516,0 мың теңге немесе 100,0 %.

 

Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына- 41 861 064,6 мың теңге (123,1 %),

2016 жылдың 1наурызына – 43 784 835,1 мың теңге (143,7 %),

2017 жылдың 1наурызына – 54 955 888,2 мың теңге (125,2 %).

 

2018 жылғы 1 наурызға арналған Астана қаласы бюджетіне түскен түсімдер

мың тенге

 

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 наурызға арналған жоспар 1 наурызға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ТҮСІМДЕР 381 215 432,0 57 781 574,0 65 643 388,7 7 861 814,7 113,6 17,2
КІРІСТЕР 364 518 680,0 57 681 574,0 63 735 888,7 6 054 314,7 110,5 17,5
Салық түсімдері 238 868 132,0 28 100 773,0 32 986 865,5 4 886 092,5 117,4 13,8
Оның ішінде:        
Жеке табыс салығы 111 000 368,0 13 686 884,0 13 769 046,2 82 162,2 100,6 12,4
Әлеуметтік салық 90 071 651,0 8 410 312,0 11 668 421,5 3 258 109,5 138,7 13,0
Меншікке салынатын салықтар 27 477 894,0 4 513 564,0 5 613 365,1 1 099 801,1 124,4 20,4
Акциздер 251 052,0 27 093,0 33 159,7 6 066,7 122,4 13,2
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 3 664 783,0 661 178,0 670 403,6 9 225,6 101,4 18,3
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 2 460 250,0 275 356,0 324 859,3 49 503,3 118,0 13,2
Мемлекеттік баж 3 942 084,0 526 336,0 812 009,1 285 673,1 154,3 20,6
Салықтан тыс түсімдер 1 058 513,0 36 565,0 788 562,6 751 997,6 2156,6 74,5
оның ішінде:        
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 378 024,0 36 500,0 105 027,6 68 527,6 287,7 27,8
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 0,0 0,0 498 286,4 498 286,4 0,0 0,0
Өзге де салықтық емес түсiмдер 609 547,0 0,0 182 438,8 182 438,8 29,9
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 626 953,0 398 720,0 814 944,6 416 224,6 204,4 31,0
оның ішінде:
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 1 384 953,0 200 000,0 360 541,5 160 541,5 180,3 26,0
Жердi және материалдық емес активтердi сату 1 242 000,0 198 720,0 454 403,0 255 683,0 228,7 36,6
Трансферттердің түсімдері 121 965 082,0 29 145 516,0 29 145 516,0 0,0 100,0 23,9
Бюджеттік кредиттерді өтеу 1,0 0,0 17 500,0 17 500,0 0,0
Қарыздар түсімі 16 696 751,0 100 000,0 1 890 000,0 1 790 000,0 1890,0 11,3
оның ішінде:
Мемлекеттік ішкі қарыздар 16 696 751,0 100 000,0 1 890 000,0 1 790 000,0 1890,0 11,3
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 11 100 000,0 100 000,0 1 890 000,0 1 790 000,0 1890,0 17,0
Қарыз алу келісім-шарттары 5 596 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Салық түсімдері 28 100 773,0 мың теңге жоспар кезінде 32 986 865,5 мың теңге (117,4 %) құрады немесе 4 886 0920,5 мың теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

 

2015 жылдың 1наурызына – 28 586 772,5 мың теңге (131,9 %),

2016 жылдың 1наурызына – 33 852 721,0 мың теңге (155,7 %),

2017 жылдың 1наурызына – 36 051 202,7 мың теңге (130,7 %).

Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 3 258 109,5 мың теңгеге (138,7 %) асыра орындалды, жоспар бойынша 8 410 312,0 мың теңге жоспарланса, түскені 11 668 421,5 мың теңге.

Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың наурызына – 9 855 252,3 мың теңге (131,9 %),

2016 жылдың наурызына – 11 206 698,9 мың теңге (140,9 %),

2017 жылдың 1наурызына – 12 049 655,2 мың теңге (126,4 %).

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша 963 627,0 мың теңге жоспарланды, келіп түскені 1 076 977,2 мың теңге немесе 113 350,2 мың теңгеге (111,8 %) асыра орындалды, оның ішінде келесі бағыттарда:

табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер бойынша – 9 225,6 мың теңге (жоспар – 661 178,0 мың теңге, келіп түскені – 670 403,6 мың теңге немесе 101,4 %);

кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар бойынша – 49 503,3 мың теңге (жоспар – 275 356,0 мың теңге, келіп түскені – 324 859,3 мың теңге немесе 118,0 %).

Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 1 255 021,5 мың теңге (176,5 %),

2016 жылдың 1наурызына – 2 013 748,7 мың теңге (309,0 %),

2017 жылдың 1наурызына – 1 306 513,5 мың теңге (130,9 %).

Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 526 336,0 мың теңге, келіп түскені- 812 009,1 мың теңге (154,3 %) немесе асыра орындалу – 285 673,1 мың теңге.

Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 441 856,8 мың теңге (93,5 %),

2016 жылдың 1наурызына – 778 411,8 мың теңге (350,9 %),

2017 жылдың 1ақпанына – 946 336,0 мың теңге (169,5 %).

Жеке табыс салығы бойынша жоспар 82 162,2 мың тенгеге асыра орындалды (жоспар – 13 686 884,0 мың тенге, келіп түскені – 13 769 046,2 мың теңге немесе 100,6 %), қала кәсіпорындарының жеке шоттарындағы артық төлемдерді қолданумен байланысты

Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 12 945 723,2 мың теңге (135,1 %),

2016 жылдың наурызына- 14 939 628,9 мың теңге (142,7 %),

2017 жылдың 1наурызына – 16 183 037,3 мың теңге (127,5 %).

Меншікке салынатын салықтар бойынша жоспар 1 099 801,1 мың теңгеге асыра атқарылды (жоспар – 4 513 564,0 мың теңге, келіп түскені –                5 613 365,1 мың теңге немесе 124,4%), оның ішінде келесі бағыттарда:

мүлікке салынатын салықтар бойынша жоспар – 4 029 098,0 мың теңге, атқарылу 4 336 191,3 мың теңге немесе 107,6% құрады немесе 307 093,3 мың теңгеге асырыла орындалды;

көлiк құралдарына салынатын салықтар бойынша жоспар –        291 423,0 мың теңге, келіп түсті – 937 250,8 мың теңге (321,6 %) немесе      645 827,8 мың теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 4 088 916,8 мың теңге (119,1 %),

2016 жылдың 1наурызына – 4 914 232,7 мың теңге (201,2 %),

2017 жылдың 1наурызына – 5 451 073,4 мың теңге (143,7 %).

Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 36 565,0 мың теңге, бюджетке келіп түскені – 788 562,6 мың теңге немесе 2156,6 %.

751 997,6 мың теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі – мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер – 498 286,4 мың теңге, өзге салықтан тыс түсімдер – 182 438,8 мың теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу – 59 610,5 мың теңге (жоспар – 23 500,0 мың теңге, келіп түсті – 83 110,5 мың теңге немесе 353,7 %).

Қала бюджетіне салықтан тыс түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 1 199 871,2 мың теңге (789,4 %),

2016 жылдың 1наурызына – 1 225 098,1 мың теңге (342,9 %),

2017 жылдың 1наурызына – 1 202 903,8 мың теңге (432,6 %).

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар –            398 720,0 мың теңге, келіп түсті – 814 944,6 мың теңге (204,4 %), немесе 416 224,6 мың теңгеге асыра орындалды, оның ішінде келесі бағыттарда:

мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойынша160 541,5 мың теңге (жоспар – 200 000,0 мың теңге, келіп түсті – 360 541,5 мың теңге немесе 180,3 %-ға);

Жердi және материалдық емес активтердi сату бойынша– 255 683,0 мың теңге (жоспар – 198 720,0 мың теңге, келіп түсті – 454 403,0 мың теңге немесе 228,7 %).

Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 271 704,8 мың теңге (69,3 %),

2016 жылдың наурызына – 634 893,0 мың теңге (211,7 %),

2017 жылдың 1наурызына – 2 037 453,7 мың теңге (527,8 %).

Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 60 876,9 мың теңге (0,0 %),

2016 жылдың 1наурызына – 570 318,7 мың теңге (570,3 %),

2017 жылдың 1наурызына- 1 674 297,5 мың теңге (1033,5 %).

Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 210 827,9 мың теңге (53,8 %),

2016 жылдың 1наурызына – 64 574,3 мың теңге (32,3 %),

2017 жылдың 1наурызына – 363 156,3 мың теңге (162,1 %).

Республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер 29 145 516,0 мың теңге құрады немесе жоспарға қатысты 100 %, оның ішінде:

ағымдағы нысаналы трансферттер – 20 250 981,0 мың теңге;

нысаналы даму трансферттері – 8 894 535 мың теңге.

Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына -11 802 716,0 мың теңге (100,0 %),

2016 жылдың 1наурызына – 8 072 123,0 мың.теңге (100,0 %),

2017 жылдың 1наурызына – 15 664 328,0 мың.теңге (100,0 %).

 

Ағымдағы жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша, шығыстардың орындалуы 52 567 641,0 мың теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 91,0 %, оның ішінде шығындар – тиісінше 52 567 641,0 мың теңге немесе 91,0 %.

 

 

Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:

 

2018 жылғы 1 наурызғаға арналған Астана қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(функционалдық топтар бөлінісінде)

мың теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 наурызға арналған жоспар 1 наурызға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 381 500 477,6 58 066 619,6 52 567 641,0 -5 498 978,6 90,5 13,8
ШЫҒЫНДАР 354 028 795,6 57 746 754,6 52 567 641,0 -5 179 113,6 91,0 14,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 589 322,0 1 231 604,0 420 943,2 -810 660,8 34,2 4,0
Қорғаныс 821 074,0 60 490,0 40 531,8 -19 958,2 67,0 4,9
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 186 437,0 1 225 783,0 1 036 702,2 -189 080,8 84,6 9,3
Бiлiм беру 70 635 217,0 8 928 400,0 8 499 782,1 -428 617,9 95,2 12,0
Денсаулық сақтау 10 900 870,0 900 633,0 667 906,5 -232 726,5 74,2 6,1
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 10 357 676,0 989 853,0 935 698,3 -54 154,7 94,5 9,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 92 595 842,0 25 273 528,0 24 929 065,4 -344 462,6 98,6 26,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 32 348 374,0 3 515 885,0 1 724 891,0 -1 790 994,0 49,1 5,3
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 30 933 410,0 7 691 501,0 7 681 858,0 -9 643,0 99,9 24,8
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 873 876,0 303 369,0 104 448,9 -198 920,1 34,4 2,7
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 1 095 913,0 136 259,0 134 472,5 -1 786,5 98,7 12,3
Көлiк және коммуникация 42 890 808,0 712 026,0 709 500,5 -2 525,5 99,6 1,7
Басқалар 11 544 816,0 3 063 460,0 1 967 877,0 -1 095 583,0 64,2 17,0
Борышқа қызмет көрсету 1 461 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трансферттер 22 793 930,6 3 713 963,6 3 713 963,6 0,0 100,0 16,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 5 925 284,0 319 865,0 0,0 -319 865,0 0,0 0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 460 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Басқалар 464 546,0 319 865,0 0,0 -319 865,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 19 846 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Көлiк және коммуникация 12 311 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Басқалар 7 535 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 700 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығыстары – 47,4%, білім беру – 16,2 % отын-энергетикалық кешен шығыстары – 14,6 %, трансферттер – 7,1 %, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 3,3 %, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік – 2,0%, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру – 1,8 %, денсаулық сақтау – 1,3 % құрайды, басқалары – 3,7%.

 

 

Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 31 896 532,9 мың теңге (93,1 %),

2016 жылдың 1наурызына – 28 324 258,9 мың теңге (91,8 %),

2017 жылдың 1наурызына – 37 692 589,6 мың теңге (84,8 %).

 

Әлеуметтік салаға кеткен шығындар 11 828 277,9 мың теңге немесе сомасы 14 334 771,0 мың теңге жоспарға қатысты 82,5%.

Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына- 21 398 699,5 мың теңге (93,8%),

2016 жылдың 1наурызына – 18 317 962,4 мың теңге (93,5%),

2017 жылдың 1наурызына – 17 369 879,9 мың теңге (88,4%).

 

Нақты секторға кеткен шығындар 33 424 872,8 мың теңге немесе сомасы 33 980 424,0 мың теңге жоспарға қатысты 98,4%.

Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына- 6 848 027,5 мың теңге (96,6%),

2016 жылдың 1наурызына – 6 087 775,6 мың теңге (97,9%),

2017 жылдың наурызына – 14 227 871,9 мың теңге (89,1%).

 

Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке кеткен шығындар              1 077 234,0 мың теңге немесе сомасы 1 286 273,0 мың теңге жоспарға қатысты 83,8%.

Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына- 911 578,6 мың теңге (83,2%),

2016 жылдың 1наурызына – 846 669,9 мың теңге (88,4%),

2017 жылдың 1 наурызына – 967 526,7 мың теңге (89,8%).

 

Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1наурызына – 11 234 555,9 мың теңге (95,2 %),

2016 жылдың 1наурызына – 7 618 885,3 мың теңге (94,4%),

2017 жылдың 1наурызына – 13 814 828,0 мың теңге (88,2 %).

 

 

 

 

Астана қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:

 

2018 жылғы 1 наурызға арналған Астана қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(экономикалық сыныптама бөлінісінде)

мың теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 наурызға арналған жоспар 1 наурызға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 381 500 477,6 58 066 619,6 52 567 641,0 -5 498 978,6 90,5 13,8
АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР 224 328 168,6 46 361 288,6 41 361 017,1 -5 000 271,5 89,2 18,4
Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар 189 986 592,0 39 884 837,0 34 907 867,4 -4 976 969,6 87,5 18,4
Жалақы 35 428 659,1 5 523 607,1 4 648 717,3 -874 889,8 84,2 13,1
Жұмыс берушілердің жарналары 2 983 066,6 475 745,6 439 814,3 -35 931,3 92,4 14,7
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару 231 883,0 38 796,0 33 203,7 -5 592,3 85,6 14,3
Қорлар сатып алу 7 975 001,8 644 237,8 471 473,3 -172 764,5 73,2 5,9
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу 118 975 922,7 11 901 867,7 8 947 543,5 -2 954 324,2 75,2 7,5
Басқа да ағымдағы шығындар 24 392 058,8 21 300 582,8 20 367 115,3 -933 467,5 95,6 83,5
Сыйақылар төлеу 1 457 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері 1 457 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ағымдағы трансферттер 32 884 424,6 6 476 451,6 6 453 149,7 -23 301,9 99,6 19,6
Бюджеттік субсидиялар 8 157 689,0 2 538 775,0 2 537 503,8 -1 271,2 99,9 31,1
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 1 929 805,0 223 713,0 201 682,3 -22 030,7 90,2 10,5
Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер 22 785 500,0 3 705 533,0 3 705 533,0 0,0 100,0 16,3
Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Басқа да ағымдағы трансферттер 8 430,6 8 430,6 8 430,6 0,0 100,0 100,0
КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР 129 700 627,0 11 385 466,0 11 206 623,8 -178 842,2 98,4 8,6
Негізгі капиталды сатып алу 129 700 627,0 11 385 466,0 11 206 623,8 -178 842,2 98,4 8,6
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу 11 580 881,0 1 925 010,0 1 904 098,6 -20 911,4 98,9 16,4
Негізгі қаражатты күрделі жөндеу 2 627 478,0 296,0 295,4 -0,6 99,8 0,0
Дамуға бағытталған күрделі шығындар 115 492 268,0 9 460 160,0 9 302 229,9 -157 930,1 98,3 8,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 5 925 284,0 319 865,0 0,0 -319 865,0 0,0 0,0
Ішкі бюджеттік кредиттер 5 925 284,0 319 865,0 0,0 -319 865,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ 19 846 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Қаржы активтерін сатып алу 19 846 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 700 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу 1 700 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу кестеде көрсетілген:

 

 

2018 жылғы 1 наурызға арналған Астана қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде)

мың теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 наурызға арналған жоспар 1 наурызға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 381 500 477,6 58 066 619,6
52 567 641,0 90,5 13,8
5 498 978,6 90,5 13,8
оның ішінде:            
Мәслихат аппараты 115 170,0 9 440,0 8 064,9 -1 375,1 85,4 7,0
Астана қаласы әкімінің аппараты 6 018 296,0 851 141,0 172 609,8 -678 531,2 20,3 2,9
Астана қаласындағы аудан әкімінің аппараты 45 414 794,0 3 783 933,0 3 608 795,3 -175 137,7 95,4 7,9
Ішкі істер атқарушы органы 9 740 337,0 1 098 698,0 910 021,6 -188 676,4 82,8 9,3
Денсаулық сақтау басқармасы 11 203 031,0 1 057 967,0 734 281,5 -323 685,5 69,4 6,6
Табиғи ресурстар мен табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 4 223 947,0 286 313,0 91 259,9 -195 053,1 31,9 2,2
Қаржы басқармасы 27 336 666,6 4 562 266,6 3 741 015,5 -821 251,1 82,0 13,7
Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 1 619 758,0 37 619,0 37 042,1 -576,9 98,5 2,3
Білім беру басқармасы 47 300 987,0 6 782 960,0 6 516 031,9 -266 928,1 96,1 13,8
Ішкі саясат басқармасы 1 442 060,0 28 034,0 27 695,9 -338,1 98,8 1,9
Тілдерді дамыту басқармасы 284 638,0 12 100,0 10 267,7 -1 832,3 84,9 3,6
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 4 594 154,0 2 304 416,0 1 972 575,1 -331 840,9 85,6 42,9
Сәулет және қала құрылысы басқармасы 819 586,0 92 257,0 91 359,4 -897,6 99,0 11,1
Коммуналдық шаруашылық басқармасы 21 151 814,0 24 716,0 22 770,2 -1 945,8 92,1 0,1
Дін істері басқармасы 197 354,0 19 768,0 17 757,2 -2 010,8 89,8 9,0
Құрылыс басқармасы 48 570 224,0 21 112 172,0 20 954 929,8 -157 242,2 99,3 43,1
Тұрғын үй басқармасы 4 931 361,0 2 349 543,0 2 245 540,6 -104 002,4 95,6 45,5
Ауыл шаруашылық басқармасы 645 536,0 35 084,0 30 716,4 -4 367,6 87,6 4,8
Жастар саясаты мәселелері басқармасы 626 163,0 41 194,0 16 721,2 -24 472,8 40,6 2,7
Тексеру комиссиясы 256 812,0 36 030,0 33 392,0 -2 638,0 92,7 13,0
Дене шынықтыру және спорт басқармасы 16 583 030,0 2 147 497,0 894 070,3 -1 253 426,7 41,6 5,4
Тұрғын үй инспекциясы басқармасы 184 367,0 31 032,0 10 371,6 -20 660,4 33,4 5,6
Жолаушылар көлігі басқармасы 20 630 735,0 160 923,0 158 869,7 -2 053,3 98,7 0,8
Автомобиль жолдары басқармасы 42 617 679,0 679 725,0 678 847,0 -878,0 99,9 1,6
Энергетика басқармасы 33 073 110,0 7 691 501,0 7 681 858,0 -9 643,0 99,9 23,2
Азаматтық қорғаныс және табиғи және техногендік сипаттағы  төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органдарының аумақтық органы  

 

572,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0 0,0 0,0
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 105 134,0 12 505,0 12 001,0 -504,0 96,0 11,4
Жер қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 165 915,0 21 972,0 21 890,7 -81,3 99,6 13,2
Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы 9 524 993,0 871 992,0 837 531,5 -34 460,5 96,0 8,8
Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы 12 915 163,0 1 017 716,0 994 987,2 -22 728,8 97,8 7,7
Инвестициялар және даму басқармасы 7 872 417,0 791 590,0 20 587,0 -771 003,0 2,6 0,3
Коммуналдық мүлік және мемлекеттік сатып алу басқармасы 1 334 674,0 114 515,0 13 778,8 -100 736,2 12,0 1,0

 

 

Орындалу 52 567 641,0 мың теңге құрады немесе 90,5 % , жоспар – 58 066 619,6 мың теңге. Орындалмағаны – 5 498 978,6 мың теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен – 183 284,0 мың теңге, жергілікті бюджеттен – 5 315 694,6 мың теңге, оның ішінде жергілікті атқарушы органының бөлінбеген резерві – 810 330,0 мың теңге құрады.

 

Неғұрлым көп игерілмеу сомалары келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша қалыптасты:

Дене шынықтыру және спорт басқармасы – 1 253 426,7 мың теңге, орындалған жұмыстар актілерінің болмауы;

Инвестициялар және даму басқармасы – 771 003,0 мың теңге, туристік қызметті реттеуге бағытталған бағдарламалар бойынша (497 470,0 мың теңге),Астана қаласындағы инновациялық қызметті дамытуды қамтамасыз ету (273 303,0 мың теңге),сатылып алынатын қызметтер бойынша техникалық ерекшеліктердің келісілмегендігімен байланысты;

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы – 331 840,9 мың теңге, соның ішінде астанадағы кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етуге (319 865,0 мың теңге), 3 жақтық келісімшарттың болмауы себебінен «Даму» КДҚ АҚ мен Астана қаласының әкімшілігі арасындағы келісімшарттың жасалмауы;

Денсаулық сақтау басқармасы – 323 685,5 мың теңге, оның ішінде тегін жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз етуге (140 498,0 мың теңге), 2018 жылға арналған шектік бағалар туралы шешімнің ұзақ келісілмеуі; техникалық және кәсіптік білім орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандарды даярлау бойынша (49 895,0 мың теңге), шарт талаптарының өзгеруіне байланысты; біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау (39 772,0 мың теңге), оқу жоспарының ұзақ уақыт келісілмеуі себебінен, салауатты өмір салтын насихаттау (29 552,0 мың теңге), конкурстық рәсімдерді өткізу мерзімінің ауыстырылуына байланысты.

Білім басқармасы – 266 928,1 мың теңге, соның ішінде жалпы білім беру ( 183 181,8 мың теңге), оқушылардың сабақтан босатылуы себебінен оларды тамақтандырудың қажетсіздігінен туған үнемдеу есебінен, бос жұмыс орындардың есебінен еңбек ақы қоры бойынша үнемдеу, мемлекеттік сатып алу нәтижелерімен, тұтынудың табиғи көлемі есебінен қолданылмаған қалдықтармен байланысты болып отыр, арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беруге (25 499.4 мың теңге), бос жұмыс орындардың есебінен еңбек ақы қоры бойынша үнемдеу, нақты көрсетілген қызметтерге төлемдердің жүргізілу есебінен; техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлау бойынша (19 720,7 мың теңге), еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, стипендия алатын контингенттің қысқаруы, шот-фактураларды уақтылы бермеу себептерінен.

Табиғи ресурстар мен табиғат пайдалануды реттеу басқармасы – 195 053,2 мың теңге , Астана қаласы бойынша ішкі аудит Департаментімен Астана қаласының жасыл белдеуін ағымдағы қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізуге конкурстың күшінің жойылуы;

Астана қаласының ІІД – 188 676,4 мың теңге, оның ішінде 184 523,3 мың теңге қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік қамтамасыз етуді іске асыру бойынша қызметтерді төлеуге бағытталған бағдарлама бойынша, бос жұмыс орындардың есебінен еңбек ақы қоры, келісімшарттардың ұзақ жүргізілуі себебінен;

Құрылыс басқармасы – 157 242,2 мың теңге, оның ішінде:

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін соғу мен реконструкциялау (69 903.9 мың теңге), «Астана қаласындағы А. Иманов пен Е. Брусиловский көшелерінің қиылысы аймағында мектеп құрылысы (сыртқы инженерлік желілер мен жақсартуларсыз)» жобасы бойынша орындалған жұмыс актілерінің кеш ұсынылуымен және «Қарталы және Оқжетпес көшелерінің қиылысы аймағында 1200 орынға арналған мектеп құрылысы» жобасы бойынша орындалған жұмыс актілерінің ұсынылмауымен байланысты,

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту   (49 096,1 мың теңге), «Астана қаласында Ә.Жангельдин, С.Рахымов, Ш.Уәлиханов көшелерінің қиылысу аймағында үй-жайлары кіріктірілген, соғылып-кіріктірілген және паркингі бар көппәтерлі тұрғын үй (сыртқы инженерлік желілері мен жақсартуларымен)» жобасы бойынша қосымша келісімшартқа кеш қол қоюмен байланысты, «Қызметтік, несиелік және жалдамалы тұрғын үй үшін (медициналық жұмыскерлерге арналған пәтер типтес жатақхана құрылысы (Бөлу пункті 20кВ 2×1000кВА, электрлік жабдықтау, жылу желілері) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды ҚМЖ жобалау, соғу мен жетілдіру » жобасы бойынша қосымша келісімшартты техникалық себептерге байланысты веб-порталда ұзақ уақыт қалыптастырумен байланысты,

каланы жақсартуды дамыту бойынша (16 048.0 мың теңге) мердігермен «Астана қаласындағы Есіл өзенінің арнасын реконструкциялау (5 кезек, 9 бөлім)» жобасы бойынша орындалған жұмыстардың актісін ұсынылмауы және «Астана қаласындағы Есіл өзенінің арнасын реконструкциялау (6 кезек, №1,2,3,4,5,6 бөлімдері)»жобасы бойынша қосымша келісімшартты техникалық себептерге байланысты веб-порталда ұзақ уақыт қалыптастырумен байланысты,

мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бойынша (13 423.7 мың теңге) мердігермен «6 шақыруға арналған ұзақ мерзімді сақтау қоймалары бар өрт сөндіру депо құрылысы ҚМЖ» жобасы бойынша орындалған жұмыстардың актісін ұсынылмауы.

_________________________________

Пайдалы ақпарат

Басшысына өтініш

Басқарма басшысына сұрақ қою

Бағалы қағаздар

Бағалы қағаздар шығару

Төлемді қайтару

Бюджетке қате шотына қаражат төлемді қайтару


Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
100 нақты қадам
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы
«Қазақстан-2050» стратегиясы