2020 жылдың 1 тамыздағы Нұр-Сұлтан қаласының азаматтық бюджеті

August 24, 2020

Презентацияны жүктеу

Нұр-Сұлтан қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп

2020 жылғы 1  тамыздағы арналған бюджетi бойынша бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға туралы есеп

 

2020 жылғы 1 тамыздағы арналған

Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуына шолу

2020 жылғы 1 тамыздағы арналған

Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуы

млн.теңге

Атауы 2020 жылға арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ТҮСІМДЕР 634 296,2 360 846,2 398 700,7 37 854,4 110,5 62,9
Кірістер, оның ішінде: 538 864,0 295 284,8 333 940,8 38 656,0 113,1 62,0
Салық түсімдері 269 876,1 152 419,5 187 902,2 35 482,7 123,3 69,6
Салықтан тыс түсімдер 3 893,0 3 261,6 5 688,8 2 427,3 174,4 146,1
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 14 932,8 2 729,6 3 475,6 746,0 127,3 23,3
Трансферттердің түсімдері 250 162,1 136 874,1 136 874,1 0,0 100,0 54,7
Бюджеттік кредиттерді өтеу 284,0 284,0 284,1 0,1 100,0 100,0
Қарыздар түсімі 95 148,3 65 277,4 64 475,8 -801,6 98,8 67,8
ШЫҒЫСТАР 639 189,7 365 634,3 349 407,8 -16 226,6 95,6 54,7
ШЫҒЫНДАР 570 948,6 297 736,6 281 548,9 -16 187,7 94,6 49,3
Бюджеттік кредиттер 5 419,7 5 419,7 5 419,7 0,0 100,0 100,0
Қаржылық активтерді сатып алу 51 703,9 51 360,4 51 321,5 -38,9 99,9 99,3
БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -88 924,2 -58 947,9 -4 065,3 54 882,7
БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 88 924,2 58 947,9 4 065,3 -54 882,7
Қарыздар түсімі 11 117,6 11 117,6 11 117,6 0,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 4 893,5 4 788,1 -49 292,9

 

2020 жылдың 1 тамыздағы Нұр-Сұлтан қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 398 700,7 млн. теңге құрады және 360 846,2 млн. теңге сомасындағы есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 110,5% атқарылды.

Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 298 098,7 млн. теңге (97,8 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 223 016,5 млн. теңге (99,2 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 220 678,0 млн. теңге (99,6 %).

 

Кірістер 333 940,8 млн. теңге немесе 113,1 % атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 187 902,2 млн. теңге немесе 123,3% құрады, салықтан тыс түсімдер – 5 688,8 млн. теңге немесе 174,4%, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 3 475,6 млн. теңге немесе 127,3%, трансферттердің түсімдері – 136 874,1 млн. теңге немесе 100,0%.

Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 298 098,7 млн. теңге (97,8 %),

2018 жылдың тамыздағы – 223 016,5 млн. теңге (99,2 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 220 678,0 млн. теңге (99,6 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы

бюджетіне түскен түсімдер

млн. тенге

Атауы 2020 жылға арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ТҮСІМДЕР 634 296,2 360 846,2 398 700,6 37 854,4 110,5 62,9
КІРІСТЕР 538 864,0 295 284,8 333 940,8 38 656,0 113,1 62,0
Салық түсімдері 269 876,1 152 419,5 187 902,2 35 482,7 123,3 69,6
Табыс салығы 153 914,9 94 214,4 117 082,4 22 868,0 124,3 76,1
Корпоративтік табыс салығы 51 979,7 39 739,1 46 994,8 7 255,7 118,3 90,4
Жеке табыс салығы 101 935,2 54 475,3 70 087,6 15 612,3 128,7 68,8
Әлеуметтік салық 76 735,8 39 793,7 49 655,2 9 861,5 124,8 64,7
Меншікке салынатын салықтар 76 735,8 39 793,7 49 655,2 9 861,5 124,8 64,7
Акциздер 28 795,1 13 211,2 15 313,2 2 102,0 115,9 53,2
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 222,9 123,0 109,2 -13,8 88,8 49,0
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 3 172,0 1 691,6 2 071,5 379,9 122,5 65,3
Басқа да салықтар 2 051,4 1 132,3 1 225,9 93,7 108,3 59,8
Мемлекеттік баж 0,0 0,0 -56,6 -56,6 0,0 0,0
Салықтан тыс түсімдер 4 926,0 2 195,2 2 440,9 245,7 111,2 49,6
Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері 3 893,0 3 261,6 5 688,8 2 427,3 174,4 146,1
Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 1 481,8 1 252,3 1 691,2 438,9 135,0 114,1
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 20,0 20,0 166,0 146,0 830,0 830,0
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 1 027,0 1 027,0 1 218,9 191,9 118,7 118,7
Өзге де салықтық емес түсiмдер 393,0 205,0 301,8 96,8 147,2 76,8
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 704,1 1 704,1 3 313,6 1 609,5 194,5 194,5
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 707,1 305,2 654,4 349,2 214,4 92,5
Жердi және материалдық емес активтердi сату 14 932,8 2 729,6 3 475,6 746,0 127,3 23,3
Трансферттердің түсімдері 13 232,8 1 715,6 2 388,5 672,9 139,2 18,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 13 232,8 1 715,6 2 388,5 672,9 139,2 18,0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 1 700,0 1 014,0 1 087,1 73,1 107,2 63,9
Қарыздар түсімі 250 162,1 136 874,1 136 874,1 0,0 100,0 54,7
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 284,0 284,0 284,1 0,1 100,0 100,0
Қарыз алу келісім-шарттары 95 148,3 65 277,4 64 475,8 -801,6 98,8 67,8
             

Салық түсімдері 187 902,2 млн. теңге жоспар кезінде 152 419,5 млн. теңге (123,3%) құрады немесе 35 482,7 млн. теңгеге артық орындалды.

Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 121 615,5 млн.тенге (91,9 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 126 041,7 млн.тенге (95,1 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 134 461,8 млн.тенге (94,7 %).

 

Түсімдердің негізгі түрлері бойынша түсімдер

 

Корпоративтік салық бойынша есепті кезеңге жоспар 7 255,7 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 39 739,1 млн. теңге, түскені – 46 994,8 млн. теңге немесе 118,3%).

Осы код бойынша жергілікті бюджеттерге түсімдер Қазақстан Республикасының Салық кодексіне өзгерістер енгізуге байланысты 2020 жылдан бастап жүзеге асырылады

 

Жеке табыс салығы бойынша жоспар 15 612,3 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 54 475,3 млн. теңге, келіп түскені – 70 087,6 млн. теңге немесе 139,9 %).

Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 56 697,1 млн.тенге (89,6%),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 59 379,3 млн.тенге (93,7 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 63 261,3 млн.тенге (97,2 %).

 

Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 9 861,5 млн. теңгеге (124,8%) асыра орындалды, жоспар бойынша 39 793,7 млн. теңге жоспарланса, түскені 49 655,2 млн. теңге.

Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 42 246,3 млн. теңге (86,2 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 42 609,8 млн. теңге (90,1 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 45 939,1 млн. теңге (92,4%).

 

Меншік салықтары бойынша жоспар 2 102,0 млн. теңгеге асыра орындалды, оның ішінде:

мүлік салығы бойынша жоспар 10 442,3 млн. теңге болғанда 12 205,2 млн. теңге немесе 116,9% құрады немесе 1 782,8 млн. теңгеге асыра орындалды;

жер салығы жоспар бойынша 770,7 млн. теңге орындалғаны 835,2 млн. теңгені немесе 108,4%, құрады, немесе 64 483,1 млн. теңгеге асыра орындалды;

көлік құралдарына салынатын салық бойынша жоспар 1 998,1 млн. теңге болса, 2 273,3 млн. теңге түсті (113,8%) немесе 275,1 млн. теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 15 003,8 млн.тенге (120,6%),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 17 164,8 млн.тенге (107,1%),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 18 938,8 млн.тенге (97,4%).

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтар бойынша 3 467,0 млн. теңге түсті, жоспар бойынша 3 005,0 млн. теңге немесе жоспар бойынша 462,0 млн. теңгеге (115,4%) артық орындалды, оның ішінде::

табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер бойынша жоспар 379,9 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 1 691,6 млн. теңге, түскені – 2 071,5 млн. теңге немесе 122,5%);

кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар бойынша жоспар 93,7 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 1 132,3 млн.теңге, түскені – 1 225,9 млн. теңге немесе 108,3%).

Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 3 644,2 млн.тенге (88,9%),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 3 058,1 млн.тенге (94,8 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 3 319,3 млн.тенге (95,8 %).

 

Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 2 195,2 млн. теңге, келіп түскені – 2 440,9 млн. теңге (111,2%), немесе жоспардан 245,7 млн. теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 3 092,9 млн.тенге (102,0 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 3 530,9 млн.тенге (144,6 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 2 954,1 млн.тенге (68,8 %).

 

Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 3 261,6 млн. теңге, бюджетке келіп түскені – 5 688,8 млн. теңге немесе 174,4 %.

2 427,3 млн.теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі – мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер бойынша асыра орындалу – 1 609,5 млн. теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу – 96,81 млн.теңге, коммуналдық меншіктегі заңды тулғаларға қатысу үлесіне кірістер – 191,9 млн. теңге, өзге салықтан тыс түсімдер бойынша асыра орындалу – 349,2 млн. теңге.

Қала бюджетіне салықтық емес түсімдердің серпіні соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда былайша қалыптасады:

2017 жылғы 1 тамыздағы – 4 721,4 млн.тенге (132,0 %),

2018 жылғы 1 тамыздағы – 3 063,7 млн.тенге (151,1 %),

2019 жылға 1 тамыздағы – 4 785,8 млн.тенге (176,3 %).

 

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар – 2 729,6 млн. теңге, келіп түсті – 3 475,6 млн. теңге (127,3%), немесе 746,0 млн. теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 6 508,2 млн.тенге (127,6 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 7 027,0 млн.тенге (194,6 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 7 226,6 млн.тенге (151,0 %).

 

Негізгі капиталды сатудан түскен негізгі түрлерінің түсімдері

Жерді және материалдық емес активтерді сатудан түскен түсімдер бойынша – жоспар 73,1 млн. теңгеге артық орындалды (жоспар бойынша 1 014,0 млн.теңге, түскені – 1 087,1 млн. теңге немесе 107,2%).

Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 1 240,8 млн.тенге (152,3 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 1 305,2 млн.тенге (165,9 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 1 504,9 млн.тенге (154,7 %).

 

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойыншаасыра орындалу 672,9 млн. теңгені құрады (жоспар – 1 715,6 млн. теңге, келіп түсті – 2 388,5 млн. теңге немесе 139,2 %).

Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 5 267,4 млн.тенге (122,9 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 5 721,9 млн.тенге (202,6 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 5 721,7 млн.тенге (150,1%).

 

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түсімі 136 874,1 млн. теңгені немесе жоспарға 100,0% – ды құрады – 136 874,1 млн. теңге, оның ішінде:

ағымдағы нысаналы трансферттер – 61 649,4 млн.тенге

нысаналы даму трансферттері – 75 224,7 млн.тенге;

Қала бюджетіне республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түсімдерінің серпіні соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда былайша қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 151 135,8 млн.тенге (99,7 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 75 988,6 млн.тенге (100,0 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 55 989,3 млн.тенге (100,0 %).

 

2020 жылғы 1 тамыздағы Нұр-Сұлтан қаласы

бюджетінің шығындары

 

Ағымдағы жылғы 1 тамыздағы жағдайы бойынша, шығыстардың орындалуы 349 407,8 млн. теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 95,6% – 365 634,3 млн. теңге, оның ішінде шығындар – тиісінше 281 548,9 млн. теңге немесе 94,6% жоспарға 1.08.2020 – 297 736,6 мың теңге.

 

Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:

 

2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(функционалдық топтар бөлінісінде)

млн теңге

Атауы 2020 жылға арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 639 189,7 365 634,3 349 407,8 -16 226,6 95,6 54,7
ШЫҒЫНДАР 570 948,6 297 736,6 281 548,9 -16 187,7 94,6 49,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 18 061,5 13 106,2 12 200,8 -905,4 93,1 67,6
Қорғаныс 2 553,7 1 679,5 1 382,3 -297,2 82,3 54,1
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 17 719,0 8 302,9 8 067,6 -235,3 97,2 45,5
Бiлiм беру 129 998,6 74 550,1 70 460,9 -4 089,2 94,5 54,2
Денсаулық сақтау 18 351,4 12 327,7 11 148,0 -1 179,8 90,4 60,7
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 21 873,8 9 676,1 9 509,4 -166,7 98,3 43,5
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 170 867,1 81 043,3 76 483,4 -4 559,9 94,4 44,8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 21 779,7 12 949,1 11 174,8 -1 774,3 86,3 51,3
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 32 366,5 15 706,3 13 627,6 -2 078,7 86,8 42,1
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 24 057,3 7 054,1 6 808,7 -245,4 96,5 28,3
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 1 334,6 870,7 865,3 -5,4 99,4 64,8
Көлiк және коммуникация 47 971,9 25 672,3 25 585,6 -86,7 99,7 53,3
Басқалар 20 663,0 10 764,6 10 200,9 -563,7 94,8 49,4
Борышқа қызмет көрсету 935,1 52,1 52,0 0,0 100,0 5,6
Трансферттер 42 415,3 23 981,6 23 981,6 0,0 100,0 56,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 5 419,7 5 419,7 5 419,7 0,0 100,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 153,6 1 153,6 1 153,6 0,0 100,0 100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 450,0 2 450,0 2 450,0 0,0 100,0 100,0
Басқалар 1 816,1 1 816,1 1 816,1 0,0 100,0 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 284,0 284,0 284,1 0,1 100,0 100,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 51 703,9 51 360,4 51 321,5 -38,9 99,9 99,3
Көлiк және коммуникация 3 805,4 3 462,0 3 462,0 0,0 100,0 91,0
Басқалар 47 898,4 47 898,4 47 859,6 -38,9 99,9 99,9
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 11 117,6 11 117,6 11 117,6 0,0 100,0 100,0

 

 

Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 22,2%, білім беру шығыстары – 20,2%, басқалары – 17,1%, көлік және коммуникация – 8,3%, трансферттер – 6,9%, отын-энергетикалық кешен шығыстары – 3,9%, денсаулық сақтау – 3,2%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 3,2%, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру – 2,7%, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік – 2,3% құрайды.

Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 288 672,9 млн. тенге (93,0 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 219 419,0 млн.тенге (96,6 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 219 546,6 млн.тенге (97,0 %).

 

Әлеуметтік салаға шығыстар 102 293,0 млн.теңгені құрады немесе жоспардың 93,4% 109 503,0 млн. теңге.

Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 72 618,9 млн.тенге (95,9 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 67 427,1 млн.тенге (95,9%),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 78 013,5 млн.тенге (97,0 %).

 

Нақты секторға шығындар 190 312,8 млн.теңгені немесе жоспарға 197 891,4 млн. теңге сомасында 96,2% құрады.

Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 194 336,4 млн.тенге (91,8 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 122 626,7 млн.тенге (97,0 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 91 139,3 млн.тенге (95,7 %).

 

Қорғанысқа, қоғамдық тәртіпке, қауіпсіздікке, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметіне шығындар 9 449,9 млн.теңгені немесе жоспарға 94,7% – ды құрады, 9 982,5 млн. теңге сомасында.

Соңғы үш жылдағы ұқсас кезеңмен салыстырғанда қорғанысқа, қоғамдық тәртіпке бағытталған шығыстардың орындалу серпіні былайша қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 7 062,3 млн.тенге (91,8 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 6 388,8 млн.тенге (92,4 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 6 148,0 млн.тенге (98,7%).

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің, кредиттердің және қаражаттың орындалуы 132 990,5 млн. теңгені немесе 138 443,8 млн. теңге сомасындағы жоспарға 96,1% – ды құрады, оның ішінде:

ағымдағы нысаналы трансферттер – 59 338,8 млн. тенге (96,2%);

нысаналы даму трансферттері – 72 082,0 млн.тенге (95,8%);

кредиттер – 1 569,7 млн.тенге (100,0%).

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2017 жылдың 1 тамыздағы – 137 119,5 млн.тенге (90,6 %),

2018 жылдың 1 тамыздағы – 78 821,7 млн.тенге (97,6 %),

2019 жылдың 1 тамыздағы – 59 967,7 млн.тенге (92,2 %).

 

Нұр-Сұлтан қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:

 

2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(экономикалық сыныптама бөлінісінде)

млн теңге

Атауы 2020 жылға арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 639 189,7 365 634,3 349 407,8 -16 226,6 95,6 54,7
АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР 327 119,1 184 612,8 178 407,5 -6 205,3 96,6 54,5
Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар 233 230,8 135 830,1 129 646,4 -6 183,8 95,4 55,6
Жалақы 50 318,1 31 757,9 31 305,0 -452,9 98,6 62,2
Жұмыс берушілердің жарналары 3 906,8 2 751,6 2 686,4 -65,2 97,6 68,8
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару 407,0 257,0 252,3 -4,7 98,2 62,0
Қорлар сатып алу 12 608,6 7 270,7 6 774,4 -496,3 93,2 53,7
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу 158 321,9 90 210,4 85 541,5 -4 668,9 94,8 54,0
Басқа да ағымдағы шығындар 7 668,4 3 582,6 3 086,8 -495,8 86,2 40,3
Сыйақылар төлеу 918,5 35,4 35,4 0,0 100,0 3,9
Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері 918,5 35,4 35,4 0,0 100,0 3,9
Ағымдағы трансферттер 92 969,8 48 747,2 48 725,7 -21,5 100,0 52,4
Бюджеттік субсидиялар 37 448,1 17 159,5 17 142,4 -17,2 99,9 45,8
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 13 082,8 7 582,5 7 580,3 -2,2 100,0 57,9
Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер 41 342,0 22 908,3 22 908,3 0,0 100,0 55,4
Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер 23,6 23,6 21,4 -2,1 91,0 91,0
Басқа да ағымдағы трансферттер 1 073,3 1 073,3 1 073,3 0,0 100,0 100,0
КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР 238 660,5 109 785,6 99 880,1 -9 905,5 91,0 41,9
Негізгі капиталды сатып алу 238 660,5 109 785,6 99 880,1 -9 905,5 91,0 41,9
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу 43 779,4 27 943,3 25 144,5 -2 798,8 90,0 57,4
Негізгі қаражатты күрделі жөндеу 9 729,2 4 365,1 4 044,5 -320,6 92,7 41,6
 Дамуға бағытталған күрделі шығыстар 185 151,8 77 477,2 70 691,0 -6 786,2 91,2 38,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 5 419,7 5 419,7 5 419,7 0,0 100,0 100,0
Ішкі бюджеттік кредиттер 5 419,7 5 419,7 5 419,7 0,0 100,0 100,0
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ 51 703,9 51 360,4 51 321,5 -38,9 99,9 99,3
Қаржы активтерін сатып алу 51 703,9 51 360,4 51 321,5 -38,9 99,9 99,3
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 11 117,6 11 117,6 11 117,6 0,0 100,0 100,0
Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу 11 117,6 11 117,6 11 117,6 0,0 100,0 100,0
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 5 169,0 3 338,2 3 261,4 -76,9 97,7 63,1
           

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу кестеде көрсетілген:

 

2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде)

млн теңге

Атауы 2020 жылға арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 639 189,7 365 634,3 349 407,8 -16 226,6 95,6 54,7
Мәслихат аппараты 137,0 83,3 76,7 -6,7 92,0 56,0
Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің аппараты 3 464,1 2 330,4 1 942,1 -388,3 83,3 56,1
Нұр-Сұлтан қаласындағы аудан әкімінің аппараты 45 769,9 28 144,2 27 392,1 -752,2 97,3 59,8
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы 5 553,8 3 360,2 3 358,0 -2,2 99,9 60,5
Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы 10 726,9 9 960,1 9 473,5 -486,6 95,1 88,3
Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы 19 644,4 9 007,2 8 867,4 -139,8 98,4 45,1
Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы 33 034,2 13 966,4 13 831,4 -135,0 99,0 41,9
Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы 40 814,0 39 919,2 39 813,2 -106,0 99,7 97,5
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы 13 396,9 7 358,7 6 178,9 -1 179,8 84,0 46,1
Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы 1 623,8 1 052,7 952,4 -100,3 90,5 58,7
Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы 1 816,7 1 349,7 1 261,0 -88,7 93,4 69,4
 Ішкі істер басқармасы 13 173,7 6 546,4 6 394,4 -152,0 97,7 48,5
Қаржы басқармасы 56 124,2 35 557,5 35 298,5 -259,0 99,3 62,9
Нұр-Сұлтан қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 518,9 360,9 325,1 -35,7 90,1 62,7
Білім беру басқармасы 112 582,5 65 736,1 62 674,1 -3 062,0 95,3 55,7
Мәдениет басқармасы 10 651,7 6 880,5 5 645,2 -1 235,3 82,0 53,0
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы 2 207,8 1 361,2 1 353,1 -8,1 99,4 61,3
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы 255,8 108,2 94,7 -13,5 87,5 37,0
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы 699,5 318,9 264,4 -54,5 82,9 37,8
Нұр-Сұлтан қаласының Тексеру комиссиясы 291,3 174,6 165,7 -8,9 94,9 56,9
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы 8 789,4 4 575,3 4 008,0 -567,3 87,6 45,6
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы 8 440,6 4 526,2 4 526,1 -0,1 100,0 53,6
Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті 743,6 344,3 331,8 -12,5 96,4 44,6
Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы 60 380,8 36 703,9 36 538,9 -165,0 99,6 60,5
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы 8 854,2 4 873,7 4 599,2 -274,5 94,4 51,9
Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы 59 870,7 30 945,1 26 466,3 -4 478,8 85,5 44,2
Құрылыс басқармасы 119 623,4 50 089,5 47 575,6 -2 513,9 95,0 39,8

 

Нұр-Сұлтан қаласының бюджетінің шығыстарының атқарылуы бюджеттік бағдарламаларға дейін аталған бюджеттің атқарылуына шолу қосымшасында ұсынылған.

 

Орындалу 349 407,8 млн. теңге құрады немесе 95,6% жоспар – 365 634,3 млн. теңге. Орындалмағаны – 16 226,6 млн. теңге.

 

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерімен игерілген:

 

Игерілмеудің негізгі себептері Сомасы, млн.теңге
ЖАЛПЫ ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде: – 16 226,6
-енбекақы қоры бойынша , мемлекеттік сатып алулардың нәтижелері бойынша үнемдеу, басқа да үнемдеу – 14 446,5

 

-ЖАО резервінің бөлінбеген қалдықтары – 218,1
ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде келесі себептермен: – 14 562,0
-тауарды жеткізушілердің шарттық міндеттемелерін орындамауы – 12 310,9
– мемлекеттік сатып алу бойынша орындалмаған конкурстар  – 291,5
– ББӘ бюджеттік бағдарламасын басқаруы – 1 528,5
– басқа да себептер – 431,1

 

  1. Бақылау-тексеру жұмыстары және бақылау іс шараларының қорытындысы туралы ақпарат

 

1) Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті 2020 жылдың шілдесіне аудиторлық қызмет нәтижелерін ұсынбаған. 2) Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясының ақпараты бойынша, Тексеру комиссиясы қызметінің негізгі нәтижелері туралы ақпарат тоқсан сайын, сәйкесінше, 2020 жылдың тоғыз айының қорытындылары бойынша ұсынылатын болады.

 

 

_____________________________________

Пайдалы ақпарат

Басшысына өтініш

Басқарма басшысына сұрақ қою

Бағалы қағаздар

Бағалы қағаздар шығару

Төлемді қайтару

Бюджетке қате шотына қаражат төлемді қайтару


Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты
100 нақты қадам
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы
«Қазақстан-2050» стратегиясы